ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 

Έγγραφο | 2016-03
Code of Conduct

 
Εταιρεία

Κώδικας Συμπεριφοράς – Code of Conduct

Ο Όμιλος Schaeffler αναγνωρίζει την κοινωνική υπευθυνότητα όλων των εταιρειών του ως προαπαιτούμενο για τη μακροχρόνια επιτυχία του.Ο Κώδικας Συμπεριφοράς του Ομίλου Schaeffler βασίζεται στις αρχές του «Οικουμενικού Συμφώνου», στις «Παγκόσμιες Αρχές Sullivan για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα» και στα πρότυπα της «Διεθνούς Κοινωνικής Υπευθυνότητας».Οι βασικές αρχές που περιγράφονται εδώ αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα για εμάς και δεν επηρεάζουν προσθήκες που αφορούν σε συγκεκριμένες χώρες και βασίζονται σε αντίστοιχες πολιτισμικές συνθήκες.

Ανθρώπινα Δικαιώματα
Αναλαμβάνουμε την τήρηση των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.

Καταναγκαστική εργασία
Δε συμμετέχουμε ούτε συνδεόμαστε με καμία μορφή καταναγκαστικής εργασίας.

Παιδική εργασία
Δε συμμετέχουμε ούτε συνδεόμαστε με καμία μορφή παιδικής εργασίας στις λειτουργίες μας.

Διάκριση και σεβασμός των άλλων
Παρέχουμε ένα περιβάλλον εργασίας ελεύθερο από διακρίσεις και παρενοχλήσεις που βασίζονται στο γένος, στη φυλή, στο χρώμα του δέρματος, στα θρησκευτικά πιστεύω, στην ηλικία, στην εθνική προέλευση, σε αναπηρίες ή στο σεξουαλικό προσανατολισμό.Οι εργαζόμενοί μας δικαιούνται τον αλληλοσεβασμό.

Αποζημίωση και ώρες εργασίας
Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες των εργαζομένων μας για δίκαιες αμοιβές και τηρούμε τους νομικά κατοχυρωμένους ελάχιστους μισθούς σε κάθε αγορά εργασίας.Τηρούμε τους κανόνες που σχετίζονται με τις ώρες εργασίας σε κάθε μία από τις λειτουργίες μας.

Σχέση με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους
Πιστεύουμε στην Πολιτική Ανοιχτών Θυρών και παρέχουμε στους εργαζόμενους μας τη δυνατότητα να εκφράζουν τα ενδιαφέροντά τους απευθείας στο management σε συνεχή βάση.

Ικανότητα εξισορρόπησης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
Είμαστε οικογενειακή επιχείρηση.Με προβλέψεις και ρυθμίσεις φιλικές προς την οικογένεια πασχίζουμε να ενισχύσουμε την ικανοποίηση και τα κίνητρα των εργαζομένων μας και ως εκ τούτου την επίδοση του Ομίλου.

Υγιεινή και ασφάλεια
Παρέχουμε ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας που ανταποκρίνεται ή υπερβαίνει τα εφαρμοζόμενα πρότυπα επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειας.Λαμβάνουμε μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών που μπορεί να προκληθούν από τις συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας.

Ανάπτυξη εργατικού δυναμικού
Αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη των εργαζομένων μας ως ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της εταιρείας μας.Εκτιμούμε την ανάπτυξη κοινωνικών και τεχνικών δεξιοτήτων.

Ευθύνη για το περιβάλλον
Διατηρούμε και διαρκώς βελτιώνουμε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλα τα εργοστάσιά μας παγκοσμίως.Οι νόμοι περιβαλλοντικής προστασίας σε κάθε χώρα και οι προδιαγραφές των συστημάτων περιβαλλοντικής προστασίας του Ομίλου Schaeffler τηρούνται απαρέγκλιτα.Συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας στην εξάσκηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Σύγκρουση συμφερόντων, επιχειρηματικά δώρα και απόπειρες δωροδοκίας
Δεσμευόμαστε στη μη αποδοχή δώρων ή πληρωμών που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων.Συγκεκριμένα, καμία δωροδοκία ή άλλη παράνομη πληρωμή δεν δύναται να προσφερθεί ή να γίνει αποδεκτή.

Προμηθευτές
Ενθαρρύνουμε, όπου είναι εφικτό, τους προμηθευτές μας να εισάγουν και να εφαρμόζουν παρόμοιες αρχές εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας στις εταιρείες τους.

Υπευθυνότητα
Πιστεύουμε ότι κάθε ένας από τους εργαζόμενούς μας φέρει ατομική ευθύνη τήρησης του συγκεκριμένου Κώδικα Συμπεριφοράς και ενθάρρυνσης των συναδέλφων του για συμμόρφωση με αυτόν.Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την επιβολή αρχών που ενσωματώνονται στους κανόνες ή στις πολιτικές της εταιρείας.