Search term

Πολιτική Απορρήτου

Χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον που δείχνετε στον Όμιλο Schaeffler (Schaeffler AG και συνδεδεμένες εταιρίες) και στα προϊόντα μας. Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής κατά τη χρήση των διαδικτυακών προσφορών μας είναι πολύ σημαντική για εμάς.
Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, τηρούμε τους εφαρμοστέους νόμους περί την προστασία δεδομένων.

I. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων

1. Εύρος και σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Καταρχήν, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή μιας λειτουργικής ιστοσελίδας, καθώς και του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται στην ιστοσελίδα. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται τακτικά και χρησιμοποιούνται μόνο μετά από την συγκατάθεση σας. Εξαίρεση επί τούτου συντρέχει σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται από τον νόμο.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ρυθμίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ) και το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι η ανάκληση έχει ισχύ μόνο για το μέλλον. Η επεξεργασία η οποία βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση αυτής δε θίγεται.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εκτέλεσης μιας σύμβασης, της οποίας αποτελείτε συμβαλλόμενο μέρος, ή προκειμένου να γίνουν οι διαδικασίες πριν από την εισχώρηση σε μια σύμβαση κατόπιν αιτήματος σας, βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ του ΓΚΠΔ. Οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων διέπονται από τα αντίστοιχα έγγραφα της σύμβασης και το ουσιαστικό αντικείμενο της σύμβασης.

Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με νομική υποχρέωση στην οποία υποκείμεθα, ισχύει ως νομική βάση το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ του ΓΚΠΔ.

Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται από την Schaeffler ή από ένα τρίτο μέρος (π.χ. για την τεκμηρίωση ή υπεράσπιση νομίμων αξιώσεων, την εξασφάλιση της ασφάλειας Τεχνολογιών Πληροφοριών (ΙΤ), την πρόληψη εγκλημάτων, την διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων) και αν τα συμφέροντά σας, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκείμενο των δεδομένων δεν υπερισχύουν του προαναφερόμενου συμφέροντος, ισχύει ως νομική βάση για την επεξεργασία το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ.

3. Διαγραφή δεδομένων και χρόνος διατήρησης

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του αντίστοιχου σκοπού. Επιπλέον, μια τέτοια αποθήκευση μπορεί να λάβει χώρα προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, κανονισμό ή άλλη διάταξη, στην οποία υποκείμεθα ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή αν έληξε ο χρόνος διατήρησης που προβλέπεται από τους προαναφερόμενους νόμους, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται σε τακτική βάση.

4. Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα εντός του Ομίλου Schaeffler και από τρίτα μέρη

Εντός του Ομίλου Schaeffler, αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα σας εκείνοι οι φορείς οι οποίοι τα έχουν ανάγκη στο πλαίσιο των αρχών του «ελάχιστου δικαιώματος» (εκχώρηση δικαιωμάτων χρήστη στο χαμηλότερο δυνατό βαθμό) και της «ανάγκης της γνώσης» (γνώση των δεδομένων μόνο εφόσον είναι απαραίτητο).

Διαβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός του Ομίλου Schaeffler εφόσον αυτό απαιτείται, εάν το απαιτεί νομοθετική διάταξη, μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή εφόσον εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε η εκτέλεση της επεξεργασίας συμφώνησαν στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, οι παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να είναι: αρμόδια εσωτερικά εξειδικευμένα τμήματα και εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών, εφόσον απαιτείται.

5. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνής οργάνωση

Η διαβίβαση δεδομένων προς χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ (οι λεγόμενες τρίτες χώρες) θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον είναι αναγκαία ή απαιτείται από τον νόμο, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ή ως μέρος της επεξεργασίας των δεδομένων από έναν τελούντα την επεξεργασία. Εάν χρησιμοποιούνται πάροχοι υπηρεσιών σε τρίτες χώρες, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται, εκτός από τις γραπτές οδηγίες, και με τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων στην Ευρώπη, συμφωνώντας με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ.

6. Ασφάλεια Τεχνολογιών Πληροφόρησης (ΙΤ) και σύνδεσμοι για ιστοσελίδες τρίτων μερών

Ο Όμιλος Schaeffler χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας που διαχειριζόμαστε κατά μιας τυχαίας ή εκούσιας καταστροφής, παραποίησης, απώλειας ή πρόσβασης αυτών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες αναπτύσσονται συνεχώς σύμφωνα με τις αντίστοιχες, νέες τεχνικές δυνατότητες.

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους για τις ιστοσελίδες άλλων παρόχων. Η Πολιτική Απορρήτου μας δεν εφαρμόζεται σε αυτές τις ιστοσελίδες.

7. Υποχρέωση παροχής προσωπικών δεδομένων

Κατά τη σύναψη μιας σύμβασης, πρέπει να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση, την εκτέλεση και τη λήξη της σύμβασης και την εκπλήρωση των απορρεόντων υποχρεώσεων, ή αυτών που η Schaeffler πρέπει να συλλέξει λόγω νομικών διατάξεων. Χωρίς αυτά τα δεδομένα δεν δύναται να συναφθεί καμία σύμβαση με την Schaefller.

Εφόσον σας παρέχουμε προσφορές και υπηρεσίες σε αυτή την ιστοσελίδα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οικειοθελώς, δεν υπάρχει υποχρέωση να μας παρέχετε τα δεδομένα σας, αλλά χωρίς τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προσφορές και υπηρεσίες μας.

8. Κατάρτιση ‘προφίλ’ και αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Δεν χρησιμοποιούμε πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ. Η Schaeffler δεν χρησιμοποιεί καταρχήν την κατάρτιση «προφίλ». Εάν το χρησιμοποιήσουμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις θα σας ενημερώσουμε σχετικώς ιδιαίτερα, εφόσον απαιτείται από τον νόμο και – στο βαθμό που είναι αναγκαίο – εφόσον λάβουμε την προηγούμενη συγκατάθεση σας.

9. Πηγές των προσωπικών δεδομένων σας

Χρησιμοποιούμε δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς.

II. Επεξεργασία δεδομένων για την παροχή της ιστοσελίδας και τη δημιουργία αρχείων καταγραφής

Από προεπιλογή, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, οι διαδικτυακοί διακομιστές μας αποκτούν και συλλέγουν την ονομασία του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας, την διεύθυνση ΙΡ σας, την ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεστε, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπο μας, και την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψης. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής των συστημάτων μας. Ωστόσο, η χρήση της διεύθυνσης ΙΡ περιορίζεται στον τεχνικώς απαραίτητο βαθμό και συντμείται, και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται μόνο ανώνυμα, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχηση της διεύθυνσης IP με έναν χρήστη. Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με προσωπικά δεδομένα.

Η νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ.

Η προσωρινή αποθήκευση της συντμημένης διεύθυνσης ΙΡ από τα συστήματα μας είναι από τεχνική άποψη απαραίτητη για την προβολή της ιστοσελίδας στη τερματική συσκευή σας. Η αποθήκευση στα αρχεία καταγραφής πραγματοποιείται για να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα δεν αναλύονται για σκοπούς μάρκετινγκ σε αυτό το πλαίσιο. Για τους σκοπούς αυτούς έχουμε έννομο συμφέρον στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ.

Η συλλογή δεδομένων για την παροχή της ιστοσελίδας και η αποθήκευση δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι ουσιώδης για την λειτουργία της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, δεν σας παρέχεται ως χρήστη η δυνατότητα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία.

III. Επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα

Στην ιστοσελίδα μας παρέχονται διάφορες υπηρεσίες, για την χρήση των οποίων ζητούμε προσωπικά δεδομένα από εσάς. Σε αυτό το πλαίσιο, η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας προς εμάς είναι πάντα προαιρετική.

1. Δημοσιεύσεις κατόπιν παραγγελίας

Μπορείτε να παραγγείλετε δημοσιεύσεις που προσφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα. Για την παραγγελία θα πρέπει να συμπληρώσετε τον τίτλο σας, το όνομα και το επίθετο σας, την εταιρία, οδό, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, ομοσπονδιακό κράτος, ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου στην αντίστοιχη μάσκα εισαγωγής. Εμείς θα αποθηκεύσουμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα κι επίσης θα τα διαβιβάσουμε στην PVS Fulfillment–Service GmbH, οδός Heinz-Nixdorf-Straße 2, 74172 Neckarsulm (“PVS”), προκειμένου να αποθηκευτούν και εκεί. Κατά τη χρονική στιγμή αποστολής της παραγγελίας σας, θα αποθηκευτούν επίσης και η ημερομηνία και η ώρα της καταχώρισής σας. Η συγκατάθεση σας για αυτή την επεξεργασία δεδομένων θα ληφθεί κατά τη διάρκεια της παραγγελίας σας.

Η PVS εκτυπώνει και αποστέλλει τις παραγγελθείσες δημοσιεύσεις απευθείας σε εσάς μέσω ταχυδρομείου. Εμείς και η PVS χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τη διαχείριση των παραγγελιών σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. α του ΓΚΠΔ.

Θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα πρόσθετα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την διαδικασία παραγγελίας μετά από έξι μήνες. Η διαγραφή από την PVS πραγματοποιείται μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας και αποστολής και τη λήξη των νομίμων χρόνων διατήρησης.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση dataprivacy@schaeffler.com. Στη περίπτωση αυτή όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται ως μέρος της επικοινωνίας θα διαγραφούν με ισχύ για το μέλλον. Ανάλογα με τη χρονική στιγμή της ανάκλησης σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις παραγγελθείσες δημοσιεύσεις.

Κατά την διαδικασία της παραγγελίας τοποθετούνται cookies στη τερματική συσκευή σας για την αποθήκευση του καλαθιού αγορών σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται διατίθενται στην Πολιτική μας για τα Cookies.

2. Χρήση των φορμών επικοινωνίας και αιτήσεων

Η ιστοσελίδα διαθέτει φόρμες επικοινωνίας και αιτήσεων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά.

Για να χρησιμοποιήσετε τις φόρμες επικοινωνίας, πρέπει να συμπληρώσετε τις υποχρεωτικές πληροφορίες στην αντίστοιχη μάσκα εισαγωγής που έχει επισημειωθεί με αστερίσκο (π.χ. την ηλεκτρονική σας διεύθυνση). Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες είναι προαιρετικές. Τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα θα αποσταλούν σε ένα τμήμα της εταιρίας μας που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και θα αποθηκευτούν στα συστήματα μας. Κατά τη στιγμή της αποστολής του μηνύματος σας, η ημερομηνία και η ώρα της καταχώρισης θα αποθηκευτούν. Θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων κατά την διαδικασία του αιτήματος.

Τα δεδομένα που θα συμπληρωθούν στη μάσκα εισαγωγής θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επικοινωνίας.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνσdataprivacy@schaeffler.com. Στη περίπτωση αυτή όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται ως μέρος της επικοινωνίας θα διαγραφούν ισχύ για το μέλλον. Ανάλογα με τη χρονική στιγμή της ανάκλησής σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο αίτημα σας.

3. Χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών πληροφόρησης της Schaeffler

Στην ιστοσελίδα παρέχουμε τη δυνατότητα της δωρεάν εγγραφής στις προσφερόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης της Schaeffler.

Όταν εγγραφείτε στις προσφερόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης της Schaeffler και δώσετε την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα λάβετε διαφημίσεις και πληροφορίες (π.χ. ενημερωτικά δελτία, προσκλήσεις σε εμπορικές εκθέσεις και εκδηλώσεις, πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές και προωθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δημοσκοπήσεων και εταιρικών νέων) του Ομίλου Schaeffler, π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, τηλεφώνου, γραπτού μηνύματος και / ή υπηρεσιών στιγμιαίων μηνυμάτων, όπως WhatsApp, στα στοιχεία επικοινωνίας που εσείς παρέχετε κατά την εγγραφή για τις προσφορόμενες υπηρεσίες πληροφόρησης μέσω της μάσκας εισαγωγής. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες πληροφόρησης, πρέπει να παράσχετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και άλλες πληροφορίες που είναι επισημειωμένες ως υποχρεωτικές στη μάσκα εισαγωγής, όπως: όνομα, εταιρία και αριθμός τηλεφώνου. Τα δεδομένα συλλέγονται για να σας αποσταλλούν οι διαφημίσεις και οι πληροφορίες. Για τον σκοπό αυτό μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και τρίτα μέρη (παρόχους υπηρεσιών), με τα οποία έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων, και να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω τρίτα μέρη. Μετά από την υποβολή της φόρμας εγγραφής θα λάβετε από εμάς ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε. Η εγγραφή θα τεθεί σε ισχύ μόνον αν την επιβεβαιώσετε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που βρίσκεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μετά από την εγγραφή είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα θα διαγραφούν από τη στιγμή που δεν θα είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς της συλλογής τους. Επομένως, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο θα είναι ενεργή η εγγραφή στην υπηρεσία πληροφόρησης. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση unsubscribe@schaeffler.com ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο ‘κατάργηση εγγραφής’ στα εισερχόμενα μηνύματα, με ισχύ για το μέλλον, προβαίνοντας έτσι στη διαγραφή από την υπηρεσία πληροφόρησης. Στη περίπτωση αυτή, όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύτηκαν για τους σκοπούς της επικοινωνίας θα διαγραφούν. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην εν λόγω συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

4. Δημιουργία προφίλ χρήστη για εξατομικευμένες διαφημίσεις και πληροφορίες

Θέλουμε να σας παρέχουμε όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένες προσφορές. Θα θέλαμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σχετικά με την δική σας συμπεριφορά χρήστη που παρέχετε και δημιουργείτε αυτομάτως, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, προκειμένου να παρέχουμε διαφημίσεις προσαρμοσμένες σε εσάς και στα ενδιαφέροντα σας. Για αυτούς τους σκοπούς, ζητούμε την χωριστή συγκατάθεσή σας για την δημιουργία ενός προσωπικού προφίλ χρήστη.

Στο προφίλ χρήστη αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή στην «Υπηρεσία Πληροφοριών Schaeffler» μαζί με δεδομένα σχετικά με την κίνησή σας σε αυτή την ιστοσελίδα και / ή στις πληροφορίες και διαφημιστικές επικοινωνίες που σας απευθύναμε. Τα δεδομένα κίνησης είναι πληροφορίες σχετικά με την δική σας συμπεριφορά χρήστη, π.χ. ποιες στήλες, άρθρα και περιεχόμενα επισκέπτεστε στην εν λόγω ιστοσελίδα ή στο ενημερωτικό δελτίο μας, και σε ποια χρονική στιγμή, συμπεριλαμβανομένων των επιβεβαιώσεων λήψης και ανάγνωσης ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ενημερωτικών δελτίων.

Αναλύουμε αυτό το προφίλ χρήστη αποκλειστικά και μόνο για να σας αποστέλλουμε εξατομικευμένες πληροφορίες και διαφημίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει την χωριστή συγκατάθεσή σας στη χρήση των δεδομένων για πληροφοριακούς και διαφημιστικούς σκοπούς λόγω της εγγραφής σας στην «Υπηρεσία Πληροφοριών Schaeffler». Για τον σκοπό αυτό μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και τρίτα μέρη (παρόχους υπηρεσιών), με τα οποία έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων, και να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω τρίτα μέρη.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μετά από την εγγραφή είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα θα διαγραφούν από τη στιγμή που δεν θα είναι πλέον αναγκαία σε σχέση με τους σκοπούς της συλλογής τους. Επομένως, τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο είναι ενεργή η συγκατάθεσή σας στην παρακολούθηση των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση unsubscribe@schaeffler.com ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «κατάργηση εγγραφής» στα εισερχόμενα μηνύματα, με ισχύ για το μέλλον, προβαίνοντας έτσι στη διαγραφή από την παρακολούθηση των δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύτηκαν για τους σκοπούς επικοινωνίας θα διαγραφούν. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην εν λόγω συγκατάθεση πριν την ανάκληση της.

IV. Χρήση των cookies

Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να μπορείτε να κάνετε την καλύτερη δυνατή χρήση της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο ή από το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στην τερματική συσκευή του χρήστη. Εάν ένας χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, ένα cookie μπορεί να αποθηκευτεί στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτό το cookie περιέχει μια χαρακτηριστική συμβολοσειρά που επιτρέπει τη σαφή αναγνώριση του περιηγητή, μόλις πραγματοποιηθεί εκ νέου πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Στη συνέχεια σας παρέχουμε γενικές πληροφορίες σχετικά με την χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας και την συνδεδεμένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα χρησιμοποιούμενα cookies, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική για τα Cookies της Schaeffler που είναι δημοσιευμένη σε αυτή την ιστοσελίδα.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο φιλική προς τον χρήστη. Κάποια στοιχεία της ιστοσελίδας μας απαιτούν την ταυτοποίηση του αιτούντος περιηγητή ακόμα και μετά από μια αλλαγή σελίδας.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας για να επιτρέψουμε την ανάλυση της συμπεριφοράς περιήγησης του χρήστη.

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, ο χρήστης ενημερώνεται για την χρήση των cookies και παραπέμπεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ο σκοπός της χρήσης τεχνικώς απαραίτητων cookies είναι η απλοποίηση της χρήσης της ιστοσελίδας μας για τους χρήστες. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς την χρήση των cookies. Απαιτείται να ταυτοποιείται ο περιηγητής ακόμα και μετά από μια αλλαγή σελίδας. Τα δεδομένα του χρήστη που συλλέγονται μέσω των τεχνικώς απαραίτητων cookies δεν θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία προφίλ χρηστών. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην Πολιτική για τα Cookies της Schaeffler.

Τα cookies ανάλυσης χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της ποιότητας της ιστοσελίδας μας και του περιεχόμενου αυτής. Τα cookies ανάλυσης μας δείχνουν πως χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα, ώστε να μπορούμε συνεχώς να βελτιστοποιούμε την προσφορά μας. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην Πολιτική για τα Cookies της Schaeffler.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με την χρήση των cookies είναι το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του ΓΚΠΔ.

Τα cookies αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή του χρήστη και μεταφέρονται από αυτήν προς την ιστοσελίδα μας. Συνεπώς, ως χρήστης, έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε την μετάδοση των cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο διαδικτυακό πρόγραμμα περιήγησης σας. Τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να γίνει επίσης και αυτόματα. Αν τα cookies έχουν απενεργοποιηθεί για την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες στην ιστοσελίδα.

V. Τα δικαιώματα σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Εάν επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, είστε το υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και διαθέτετε τα εξής δικαιώματα:

1. Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Κατόπιν αιτήματος μπορείτε να λάβετε από εμάς επιβεβαίωση ως προς το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονταο από εμάς. Αν συντρέχει αυτή η περίπτωση, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που προβλέπονται από τον νόμο (βλ. άρθρο 15 παρ. 1 του ΓΚΠΔ). Θα σας ενημερώσουμε επίσης και για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της διαβίβασης δεδομένων, σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε μια τρίτη χώρα ή σε έναν διεθνή οργανισμό.

2. Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης και / ή συμπλήρωσης, αν τα επεξεργαζόμενα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Οφείλουμε να διορθώσουμε τα δεδομένα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις (βλ. άρθρο 18 παρ.1 ΓΚΠΔ), έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για τις συνέπειες των περιορισμών παρακαλούμε ανατρέξτε στο άρθρο 18 παρ. 2 και 3 του ΓΚΠΔ.

4. Δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και εμείς υποχρεούμαστε να διαγράψουμε αμέσως τα εν λόγω δεδομένα, εάν συντρέχει οποιοσδήποτε από τους λόγους του άρθρου 17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ΓΚΠΔ.

5. Δικαίωμα ενημέρωσης

Στη περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμα σας για διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε κάθε αποδέκτη, στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, αναφορικά με την εν λόγω διόρθωση, διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε αναφορικά με αυτούς του αποδέκτες κατόπιν αιτήματος σας.

6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρείχατε σε ένα δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε να ανατρέξετε στο άρθρο 20 του ΓΚΠΔ.

7. Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα της ανά πάσα στιγμή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε’ ή στ’ του ΓΚΠΔ, για λόγους που σχετίζονται με την συγκεκριμένη κατάσταση σας. Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται στο άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ.

VI. Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου

Schaeffler Greece Προϊόντα και Υπηρεσίες Αυτοκινήτου και Βιομηχανίας Μ.Ε.Π.Ε
Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 393
Αγ. Παρασκευή,15343,
Αθήνα,Ελλάδα

VII. Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων

Schaeffler AG
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Οδός Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Γερμανία

Κατάσταση: Έκδοση 2.0, 30.05.2018

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Accept